Description of my image
ການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ກັບ 4 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ (SMEs) ໃນການບໍລິການທີ່ປາສະຈາກການນຳໃຊ້ ປລາສຕິກ ທີ່ນຳໃຊ້ແບບຄັ້ງດຽວພາຍໃນເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. (ໂຄງການທົດລອງ)

ການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ກັບ 4 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ (SMEs) ໃນການບໍລິການທີ່ປາສະຈາກການນຳໃຊ້ ປລາສຕິກ ທີ່ນຳໃຊ້ແບບຄັ້ງດຽວພາຍໃນເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. (ໂຄງການທົດລອງ)

Published: 23 Apr 2024

Type 03

,