Description of my image
ລົງເຮັດການປະເມີນຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ກັບ 4 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕົວຢ່າງ ພາຍໃນເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ກັບ The Academy Training Hotel & Restaurant ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກໃຫມ່ຂອງ ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ

ລົງເຮັດການປະເມີນຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ກັບ 4 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕົວຢ່າງ ພາຍໃນເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ກັບ The Academy Training Hotel & Restaurant ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກໃຫມ່ຂອງ ກາໝາຍ ສປປ ລາວ ປາສະຈາກປລາສຕິກ

Published: 23 Apr 2024

Type 03

.