Description of my image
✨ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບສະມາຊິກ Plastic Free Laos ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍສຳລັບຜູ້ປະກອບການຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມທີ່ໄດ້ຮັບກາໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກMONRE ກຊສ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ( ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ/Department of Environment ).✨

✨ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບສະມາຊິກ Plastic Free Laos ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍສຳລັບຜູ້ປະກອບການຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມທີ່ໄດ້ຮັບກາໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກMONRE ກຊສ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ( ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ/Department of Environment ).✨

Published: 06 Jun 2024

Type 03

.