Description of my image
ປະກາດ 5 ຜົນງານ ຂອງຜູ້ເຂົ້າປະກວດ “ການແຂ່ງຂັນສະຫຼາກສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ.” ທີ່ໄດ້ຈາກການຄັດເລືອກຄັ້ງທີ່ 1 ຈາກທາງຄະນະກຳມະການ.

ປະກາດ 5 ຜົນງານ ຂອງຜູ້ເຂົ້າປະກວດ “ການແຂ່ງຂັນສະຫຼາກສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ.” ທີ່ໄດ້ຈາກການຄັດເລືອກຄັ້ງທີ່ 1 ຈາກທາງຄະນະກຳມະການ.

Published: 16 May 2024

Type 03

.