Description of my image
ວັນທີ 15-16 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີມງານ Econoxlaos ໄດ້ສືບຕໍ່ເຝິກອົບຮົມໃນໃຫ້ກັບບັນດານ້ອງໆນັກຂ່າວສິ່ງແວດລ້ອມໄວໜຸ່ມໃນອາທິດສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ນ້ອງໆຈະໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກຕົວຈິງ

ວັນທີ 15-16 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີມງານ Econoxlaos ໄດ້ສືບຕໍ່ເຝິກອົບຮົມໃນໃຫ້ກັບບັນດານ້ອງໆນັກຂ່າວສິ່ງແວດລ້ອມໄວໜຸ່ມໃນອາທິດສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ນ້ອງໆຈະໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກຕົວຈິງ

Published: 15 Jun 2024

Type 06

.