Description of my image
“ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານການຕ້ານການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ໃນ ສປປ ລາວ” ທີ່ໂຮງແຮມ ອໍາມະລີ, ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ພາຍໃຕ້ການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກ GIZ ProFEB

“ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານການຕ້ານການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ໃນ ສປປ ລາວ” ທີ່ໂຮງແຮມ ອໍາມະລີ, ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ພາຍໃຕ້ການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກ GIZ ProFEB

Published: 29 Apr 2024

Type 03

.