Description of my image
ການປະຊຸມຫາລືຫາກັບຕົວແທນຈາກ SAVANIR ແລະ Nikola Inventor Technology and Innovation Laos ກ່ຽວກັບແນວທາງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃນອານາຄົດອັນໃກ້

ການປະຊຸມຫາລືຫາກັບຕົວແທນຈາກ SAVANIR ແລະ Nikola Inventor Technology and Innovation Laos ກ່ຽວກັບແນວທາງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃນອານາຄົດອັນໃກ້

Published: 20 Jun 2024

Type 03

,