Description of my image
ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາທຸລະກິດຂະແໜງການບໍລິການ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ ໂຮງແຮມ ເຝິກປະຕິບັດ, ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.

ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາທຸລະກິດຂະແໜງການບໍລິການ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ ໂຮງແຮມ ເຝິກປະຕິບັດ, ບ້ານ ວຽງແກ້ວ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.

Published: 08 Apr 2024

Type 03

.