Description of my image
ລົງເຮັດການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫລືອປະເພດປລາສຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ແບບຄັ້ງດຽວພາຍໃນຫ້ອງການ

ລົງເຮັດການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫລືອປະເພດປລາສຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ແບບຄັ້ງດຽວພາຍໃນຫ້ອງການ

Published: 25 Apr 2024

Type 03

.