Description of my image
ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບໂຄງການຕົວແບບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນປລາສຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ເທື່ອດຽວ.

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບໂຄງການຕົວແບບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນປລາສຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ເທື່ອດຽວ.

Published: 13 Jun 2023

Type 03

ໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມານີ້, ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແລດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍ ທີມງານ ອີໂຄນັອກສ໌ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ກອງປະຊຸມ ເພື່ອສະຫຼຸບໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນປລາສຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ເທື່ອດຽວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເປີດໂຕໂຄງການແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນເວລາ 2 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
♻️ໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມານີ້, ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແລດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍ ທີມງານ ອີໂຄນັອກສ໌ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ກອງປະຊຸມ ເພື່ອສະຫຼຸບໂຄງການ ຕົວແບບໃນການຫຼຸດຜ່ອນປລາສຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ເທື່ອດຽວໃນທີ່ປະຊຸມ ແລະ ຫ້ອງການ ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເປີດໂຕໂຄງການແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນເວລາ 2 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
♻️ໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ສະຫຼຸບ ແລະ ແນະນຳ )
ຫ້ອງການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເກືອບທັງໝົດແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີໃນການຫຼຸດຜ່ອນປລາສຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ເທື່ອດຽວໄດ້ດີ, ສາມາດປ່ຽນແທນໂດຍນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທຳມະຊາດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແທນຕຸກນໍ້າ, ຫໍ່ເຂົ້າໜົມ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມນ້ອຍ ແລະ ຖົງຢາງປລາສຕິກ. ແນະນຳໃຫ້ມີການສ້າງໃຫ້ເປັນລະບຽບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
♻️ຄັ້ງນີ້ເປັນໄລຍະທີ 2​ ຂອງໂຄງການຕົວແບບໃນການຫຼຸດຜ່ອນປລາສຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ເທື່ອດຽວໃນທີ່ປະຊຸມ ແລະ ຫ້ອງການ. ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປແລ້ວຢູ່ສອງແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ. ແຕ່ພວກເຮົາກໍໍຍັງມີເປົ້າໝາຍເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ແຜ່ກວ້າງໂຄງການດີໆອອກໄປໃນຂົງເຂດອື່ນໃນຕໍ່ໜ້າ.

Ready to Get In Touch?

Phone Number

020 5964 4074

020 2228 6802

Email

info@econoxlaos.com

Social Media

Also Find Us On

Description of my image
Description of my image
We make environment solutions inclusive for everyone. Our aim is to embrace the innovative ideas into shaping the harmony of environmental conservation and development.

© Copyright - 2024 Econox Laos. All Rights Reserved.