Description of my image
ຮ່ວມສົ່ງຜົນງານ ການອອກແບບແຂ່ງຂັນ "ສະຫຼາກສີຂຽວຂອງ" ສປປ ລາວ “LAOS Green Label” Design Competition.

ຮ່ວມສົ່ງຜົນງານ ການອອກແບບແຂ່ງຂັນ "ສະຫຼາກສີຂຽວຂອງ" ສປປ ລາວ “LAOS Green Label” Design Competition.

Published: 06 Mar 2024

Type 03

ສະຫຼາກສີຂຽວ ຫຼື ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນການຢັ້ງຢືນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການໃດໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ. ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນການເລືອກຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ. ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການເສີມສ້າງຄວາມຮັບຮູ້,ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃຫ້ເປັນໄປຕາມທິດທາງຍືນຍົງ.

1.   ຈຸດປະສົງ

ການແຂ່ງຂັນອອກແບບກາໝາຍ (ໂລໂກ້) ສໍາລັບ ສະຫຼາກສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອ:

 • ສ້າງກາໝາຍ (ໂລໂກ້) ເພື່ອໃຊ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການຢັ້ງຢືນ "ສະຫຼາກສີຂຽວ" ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ສາມາດສື່ຄວາມໝາຍຂອງແນວຄວາມຄິດທີ່ມີຄວາມເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໄດ້ ພ້ອມທັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສື່ສານວຽກງານ ສະຫຼາກສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ.
 • ສ້າງກາໝາຍ (ໂລໂກ້) ເພື່ອໃຊ້ຕິດຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສະຫຼາກສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ, ກໍານັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ທຸລະກິດສາມາດສັງເກດໄດ້ງ່າຍ, ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເລືອກຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການແບບຍືນຍົງ.
 • ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ມະຫາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການບໍລິໂພກ ແລະການຜະລິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ສະຫຼາກສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ.

2.   ແນວຄວາມຄິດຂອງໂລໂກ້

ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຄວນເອົາແນວຄວາມຄິດເຫລົ່ານີ້ມາພິຈາລະນາໃນເວລາອອກແບບໂລໂກ້:

 • ໂລໄກ້ຕ້ອງສະແດງແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ.
 • ໂລໂກ້ຕ້ອງມີອົງປະກອບທີ່ສາມາດສະທ້ອນເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງ ສປປ ລາວ.
 • ໂລໂກ້ຕ້ອງມີຂໍ້ຄວາມລະບຸເປັນພາສາລາວວ່າ “ສະຫຼາກສີຂຽວ” ແລະ ເປັນພາສາອັງກິດ "Lao Green Label".
 • ການອອກແບບ ຈະບໍ່ມີການຈຳກັດຂະໜາດ ແລະ ຮູບຊົງຂອງໂລໂກ້, ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນສາມາດເລືອກຕົວອັກສອນ ແລະ ສີ ໃນການອອກແບບໂລໂກ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການສະແດງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ
 • ໂລໂກ້ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ຕ້ອງເປັນຜົນງານທີ່ອອກແບບຜ່ານຄອມພິວເຕີເທົ່ານັ້ນ
 • ໂລໂກ້ ຕ້ອງເປັນການອອກແບບຕົ້ນສະບັບ ໂດຍບໍ່ມີອົງປະກອບໃດທີ່ສຳເນົາມາຈາກໂລໂກ້ ຫຼື ອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ມີລິຂະສິດ.

3.   ການສົ່ງຜົນງານເຂົ້າແຂ່ງຂັນ

 • ການແຂ່ງຂັນແມ່ນເປີດຮັບຜົນງານໃນວັນທີ 06/03/2024 ແລະ ປິດຮັບສະໝັກຜົນງານໃນວັນທີ 25/03/2024 ເວລາ: 17:00ໂມງ (ຕາມເວລາຂອງ ສປປ ລາວ)
 • ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຕ້ອງສົ່ງເປັນໄຟລ໌ໂລໂກ້ທີ່ຕົນອອກແບບ ໃນນາມສະກຸນ JPEG ຫຼື PNG (ຂະໜາດ 2" x 2", 300dpi ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ), ສະເພາະຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະ ຈະຕ້ອງສົ່ງໄຟລ໌ການອອກແບບໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດການແຈ່ງຂັນ.
 • ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຕ້ອງອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ການອອກແບບໂລໂກ້ຂອງຕົນເອງຄັດຕິດມາພ້ອມໃນເວລາສົ່ງຜົນງານ (ລະຫວ່າງ 100 ຫາ 400 ຄໍາ).
 • ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຕ້ອງຕື່ມແບບຟອມສະໝັກອອນໄລນ໌ ແລະ ຄັດຕິດຜົນງານອອກແບບໂລໂກ້ ສະບັບດິຈິຕອນຂອງຕົນເອງ ເຂົາພ້ອມກັບຄໍາອະທິບາຍໃນບ່ອນສະໝັກ ກ່ອນວັນທີ 25/03/2024 ເວລາ 17:00 ໂມງ. ຜົນງານທີ່ຖືກສົ່ງເຂົ້າມາຫຼັງເວລາປິດຮັບສະໝັກຈະບໍ່ຖືກພິຈາລະນາ.

4.   ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ

 • ຜູ້ເຂົ້າສະໝັກແຂ່ງຂັນຕ້ອງເປັນຄົນລາວ ຫຼື ຕ່າງປະເທດກໍ່ໄດ້
 • ບໍ່ມີການຈຳກັດອາຍຸຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ
 • ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນສາມາດສົ່ງຜົນງານເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນນາມບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ແລະ ບໍລິສັດໄດ້.
 • ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນສາມາດສົ່ງຜົນງານຂອງໂຕເອງບໍກາຍ 1 ອັນເທົ່ານັ້ນ ສໍາລັບບຸກຄົນ, ກຸ່ມ ແລະ ບໍລິສັດ (ບໍສາມາດສົ່ງຫຼາຍກວ່າ 1 ຜົນງານ).

5.   ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກ

ຜົນງານທີ່ຖືກສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນຈະຖືກປະເມີນໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ທີ່ມາຂອງຄະແນນ

ເງື່ອນໄຂ

ສ່ວນຮ້ອຍການໃຫ້ຄະແນນ

ຄະນະກຳມະການຕັດສິນ

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ (ຮູບແບບ, ຄວາມງາມ, ບໍ່ຊ້ຳໃຜ)

20%

ສື່ເຖິງ ຄຸນຄ່າຂອງຄວາມຍືນຍົງ, ຄວາມເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

40%

ສື່ເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຄວາມເປັນລາວ

20%

ມະຫາຊົນ

ການໂຫວດໃຫ້ຄະແນນຈາກມະຫາຊົນ ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມອອນໄລ

 

1 like =1 point

1 share = 1 point

 

0-50        ຄະແນນ = 5 %

50-100    ຄະແນນ = 10%

100 - 200 ຄະແນນ = 15%

>200       ຄະແນນ = 20%

 

20%

ລວມທັງໝົດ

100%

Ready to Get In Touch?

Phone Number

020 5964 4074

020 2228 6802

Email

info@econoxlaos.com

Social Media

Also Find Us On

Description of my image
Description of my image
We make environment solutions inclusive for everyone. Our aim is to embrace the innovative ideas into shaping the harmony of environmental conservation and development.

© Copyright - 2024 Econox Laos. All Rights Reserved.