Description of my image
ກຽມພົບກັບກິດຈະກໍາ ການແຂ່ງຂັນອອກແບບ "ສະຫຼາກສີຂຽວ" ຂອງ ສປປ ລາວ “LAOS Green Label” Design Competition.

ກຽມພົບກັບກິດຈະກໍາ ການແຂ່ງຂັນອອກແບບ "ສະຫຼາກສີຂຽວ" ຂອງ ສປປ ລາວ “LAOS Green Label” Design Competition.

Published: 29 Feb 2024

Type 03

.

    ສະຫຼາກສີຂຽວ ຫຼື ສະຫຼາກສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນການຢັ້ງຢືນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການໃດໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ. ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນການເລືອກຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ. ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການເສີມສ້າງຄວາມຮັບຮູ້,ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃຫ້ເປັນໄປຕາມທິດທາງຍືນຍົງ.

    ການສົ່ງເສີມສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນອີກແງ່ມຸມໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງນະໂຍບາຍການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030 ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງໃນຂະບວນການພັດທະນາໄປຕາມທິດທາງສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສ້າງຕັ້ງໂຄງການ ສະຫຼາກສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ ສະຫຼາກສີຂຽວປະເພດ 1, ໂດຍມີການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນ 5 ປະເທດຂອງອາຊີ - ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວໃນການຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະຫຼາກສີຂຽວ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງລະບົບສະຫຼາກສີຂຽວຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

    ການສ້າງກາໝາຍ (ໂລໂກ້) ເພື່ອເປັນຕົວແທນ ຫຼື ເປັນເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ແກ່ການຢັ້ງຢືນສະຫຼາກສີຂຽວ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ, ຜູ້ຜະລິດ ລວມທັງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ຈຳແນກໄດ້ວ່າ ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສະຫຼາກສີຂຽວ.

    ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈທີ່ຢາກຈະເຂົ້າຮ່ວມສົ່ງຜົນງານ ສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງກິດຈະກໍານີ້ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານທາງ Facebook Page ແລະ Website Econox Laos.

Ready to Get In Touch?

Phone Number

020 5964 4074

020 2228 6802

Email

info@econoxlaos.com

Social Media

Also Find Us On

Description of my image
Description of my image
We make environment solutions inclusive for everyone. Our aim is to embrace the innovative ideas into shaping the harmony of environmental conservation and development.

© Copyright - 2024 Econox Laos. All Rights Reserved.