Description of my image
ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ປະຈຳປີ 2024 ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ການຟື້ນຟູທີ່ດິນ, ເພີ່ມຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຕ້ານໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ”, ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ (ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ປະຈຳປີ 2024 ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ການຟື້ນຟູທີ່ດິນ, ເພີ່ມຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຕ້ານໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ”, ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ (ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

Published: 06 Jun 2024

Type 03

.