Description of my image
ການຝຶກອົບຮົມໃນໃຫ້ກັບບັນດານ້ອງໆນັກຂ່າວສິ່ງແວດລ້ອມໄວໜຸ່ມ ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື: ຈັນຍາບັນສື່ມວນຊົນ, ການຂຽນຂ່າວ, ການນຳໃຊ້ Podcast ເພື່ອຂະຫຍາຍສຽງໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ

ການຝຶກອົບຮົມໃນໃຫ້ກັບບັນດານ້ອງໆນັກຂ່າວສິ່ງແວດລ້ອມໄວໜຸ່ມ ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື: ຈັນຍາບັນສື່ມວນຊົນ, ການຂຽນຂ່າວ, ການນຳໃຊ້ Podcast ເພື່ອຂະຫຍາຍສຽງໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ

Published: 08 Jun 2024

Type 06

.