Description of my image
ກອງປະຊຸມແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ.

ກອງປະຊຸມແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ.

Published: 13 Jul 2023

Type 03

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດໄທເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍ EEA.
ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, EEALaos ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ທີ່ໄດ້ເກັບກ່ຽວຈາກການທັດສະນະສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ທີ່ປະເທດໄທ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກທີ່ສຸມໃສ່ວຽກງານສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
 
ພາຍໃນງານໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຕົວແທນຈາກຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ European Union in Laos, Plan International Laos , ບັນດາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍສ້າງ ຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພວກເຮົາທີມງານ Econoxlaos ກໍໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງງານທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນນີ້.

Ready to Get In Touch?

Phone Number

020 5964 4074

020 2228 6802

Email

info@econoxlaos.com

Social Media

Also Find Us On

Description of my image
Description of my image
We make environment solutions inclusive for everyone. Our aim is to embrace the innovative ideas into shaping the harmony of environmental conservation and development.

© Copyright - 2024 Econox Laos. All Rights Reserved.