Description of my image
ChangeNow ໃນການມອບລາງວັນໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງເຮົາ ວາລີ ພົມມະຈັກ, ຖືກເລືອກເປັນ 1 ໃນ 25 ໂປຣໄຟລ໌ຂອງຂະບວນການແມ່ຍິງເພື່ອການປ່ຽນແປງຂອງ ຫຼື Women for Change

ChangeNow ໃນການມອບລາງວັນໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງເຮົາ ວາລີ ພົມມະຈັກ, ຖືກເລືອກເປັນ 1 ໃນ 25 ໂປຣໄຟລ໌ຂອງຂະບວນການແມ່ຍິງເພື່ອການປ່ຽນແປງຂອງ ຫຼື Women for Change

Published: 07 Jun 2024

Type 03

.